เขตลาดพร้าว โปร่งใส

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and transparency Assessment : ITA)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การบริหารงานราชการ สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
    1.1 แผนดำเนินงาน
           (1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี
           (2) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
           (3) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    1.2 การปฏิบัติงาน 
           (1) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)  
    1.3 การให้บริการ*
           (1) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ของประชาชนผู้มารับบริการ)  
           (2) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ             
           (3) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
           (4) E-Service
  

2. การบริหารเงินงบประมาณ
    2.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    2.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. การส่งเสริมความโปร่งใส

5. การป้องกันการทุจริต

6. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ไม่มีความคิดเห็น: